Robenhausen Weekly Market, Wetzikon

The "Robehuuser Wuchemärt" is the market in the Robenhausen quarter of Wetzikon